lmvk

VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van LMVK.
1.2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail  bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van LMVK.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door LMVK gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
2.2 Door schriftelijk/per email akkoord te gaan verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van LMVK en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat die op de website staan2.3 Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden LMVK alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door LMVK.
2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor LMVK niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
3.1 Alle offertes van LMVK zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen
3.2 LMVK is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan LMVK wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en LMVK zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht LMVK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
3.7 LMVK verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor de uitdraai hiervan.

Artikel 4: Website
4.1 LMVK maakt gebruik van het Divi Thema van Elegant Themes en WordPress. Eenvoudige wijzigingen die redelijk zijn kunnen tijdens de uitvoeren van de lopende offerte worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen of onredelijk groot zijn, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. LMVK behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
4.2 De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die LMVK nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van LMVK en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt LMVK haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
4.3 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan LMVK is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. LMVK is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en LMVK kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
4.4 LMVK behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
4.5 LMVK is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit
5.1 Voor websites tracht LMVK ervoor te zorgen dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Safari, Chrome en Firefox) maar LMVK is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen in de weergave tussen de verschillende browsers. LMVK garandeert op generlei wijze dat het door LMVK gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website en meerwerk
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website
6.1 Voor het uitvoeren van onderhoud en/of wijzigingen aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief van 60 euro per uur exclusief BTW.
6.2 Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door LMVK geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
6.3 Indien LMVK op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan LMVK worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LMVK .
6.4 LMVK is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
6.5 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal LMVK opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 7: Technisch onderhoud en Back up en beveiliging
7.1 Met technisch onderhoud van de website wordt hier bedoeld het up-to-date houden van WordPress, Actieve Plugins en het Thema Divi van Elegant Themes. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.2 Opdrachtgever onderhoudt zelf contact met het hostingbedrijf
7.3 Back up’s en beveiliging van de website tegen bijvoorbeeld hacks zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of die van het hostingbedrijf afhankelijk van waar de website gehost wordt. LMVK is hier niet verantwoordelijk voor.

Artikel 8: Copyright
8.1 Alle aan LMVK verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
8.2 Alle door LMVK ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door LMVK voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
8.3 Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van LMVK het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van LMVK wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
8.4 Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 9: Levering en Levertijd
9.1 De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
9.2 De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
9.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Artikel 10: Overmacht
10.1 In geval van overmacht is LMVK gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
10.2 Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan LMVK kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van LMVK kan worden gevergd .

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 LMVK en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door LMVK geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
11.2 De aansprakelijkheid van LMVK zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
11.3 De aansprakelijkheid van LMVK stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
11.4 LMVK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, thema ontwikkelaar (in dit geval Elegant themes) of gebruikte plugins, domeinnaam registrant of anderen waarop LMVK geen invloed kan uitoefenen.
11.5 LMVK kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: Prijzen
13.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 14: Betaling
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 10 dagen te geschieden.
14.2 De opdrachtgever ontvangt een factuur per e-mail of per post .

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
15.2 Toegang aan een medewerker van een supportteam van Hostingbedrijf, Elegant Themes of relevante plugins tot het admingedeelte van de website van de opdrachtgever is toegestaan voor oplossingen van mogelijke problemen. Er wordt dan een tijdelijke gebruiker aangemaakt of een support token gegenereerd.
15.2 De door LMVK vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
15.3 Door LMVK of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van LMVK.

Artikel 16: Privacy bepalingen
16.1 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. LMVK verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 17: Diverse bepalingen
17.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
17.2 Op alle aanbiedingen van LMVK en met LMVK gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
17.3 LMVK kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
17.4 LMVK heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
17.5 LMVK gaat er vanuit dat de opdrachtgever zijn privacybeleid op orde heeft volgens de geldende AVG wet. LMVK is niet verantwoordelijk voor de juiste cookiemelding, correct gebruik van google analytics, social media follow icons. LMVK kan wel bemiddelen met een bureau dat ervoor kan zorgen dat de website ook AVG compliant is. Dit doet LMVK alleen op verzoek van de opdrachtgever.